Procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale și a celor de inserție, aprobată de Guvern

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Guvernul a reglementat procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție, de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, printr-o hotărâre adoptată în ședința din 10 august, necesară punerii în aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Documentul detaliază condițiile în care o întreprindere socială de inserție obține certificarea, adică i se acordă marca socială, obligațiile întreprinderilor sociale de inserție, suspendarea și retragerea mărcii sociale.

Totodată, sunt definite categoriile de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile care se pot încadra în întreprinderile sociale de inserție (persoanele care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, persoanele din familiile beneficiare de alocațiiIe pentru susținerea familiei, persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, etc.) și documentele justificative pe care acestea trebuie să le prezinte pentru a-și dovedi apartenența la grup.

De asemenea, este definit planul județean de inserție socio-profesională – documentul de planificare elaborat de agențiile de ocupare, pe o perioadă de 3 ani, prin consultarea întreprinderilor sociale de inserție certificate și a serviciilor publice de asistență socială de la nivel local și județean – și elementele pe care acesta trebuie să le conțină.

Concret, Hotărârea stabilește actele pe care trebuie să le depună sau să le transmită prin poștă, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, persoanele juridice care solicită atestatul de întreprindere socială, termenul în care cererile trebuie să fie soluționate, conținutul notei de constatare pe care compartimentul pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare trebuie să o întocmească, referitor la îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor legale pentru atestare, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acorsării atestatului.

Hotărârea reglementează, de asemenea, modalitatea de obținere a prelungirii atestatului, condițiile de suspendare și retragere a atestatului de întreprindere socială, precum și obligațiile întreprinderilor sociale atestate. Astfel, pe lângă prevederile specifice cuprinse în Legea 219/2015, întreprinderile sociale au obligația de a permite accesul personalului cu atribuții de control al agențiilor de ocupare, precum și al altor instituții și organe de control și de a prezenta, la solicitarea acestora, toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării controlului.

Conform comunicatului oficial, noile reglementări vor contribui la:

  • creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale;
  • dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu, pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală;
  • dezvoltarea şi promovarea eficientă a unor tipuri de servicii sociale şi produse pe care le pot furniza întreprinderile sociale de inserţie, ușor de recunoscut, datorită mărcii sociale;
  • susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, prin proceduri simple de atestare a  întreprinderilor sociale;
  • încurajarea creşterii numărului persoanelor care sunt nu numai consumatori, ci şi producători de bunuri sau furnizori de servicii, cu un impact social puternic, contribuind astfel la creşterea produsului intern brut și la reducerea sărăciei;
  • creşterea capacităţii de identificare a unor oportunități noi de finanţare din fonduri europene și publice, dedicate sectorului economiei sociale, pentru cei care angajează persoane aparținând grupurilor vulnerabile.