Criteriul “pretul cel mai scazut” nu va fi utilizat in cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind achizitiile sectoriale, proiect de act normativ ce transpune in legislatia nationala cea mai recenta directiva europeana in domeniu (Directiva 2014/25/UE) si care abordeaza procesul de achizitie in sectoare specifice de activitate in sensul asigurarii unei cresteri inteligente, ecologice, favorabile incluziunii sociale.

Proiectul de lege va reglementa procesul de achizitie de catre entitatile contractante care desfasoara activitatile relevante ce intra in domeniul de aplicare, respectiv: gaze si energie termica, energie electrica, apa, servicii de transport, porturi si aeroporturi, servicii postale. In privinta serviciilor postale trebuie mentionat faptul ca fata de legislatia in vigoare (OUG 34/2006), sunt excluse serviciile de posta electronica, serviciile financiar-postale, serviciile filatelice si serviciile logistice. De asemenea, proiectul de lege include ca activitati relevante extractia de petrol si gaze, precum si prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi, insa comparativ cu legislatia in vigoare (OUG 34/2006) nu este inclusa explorarea petrolului si a gazelor naturale.

Actul normativ se va aplica entitatilor contractante: autoritati contractante, intreprinderi publice, companii private care functioneaza in baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competenta, cu conditia desfasurarii unei activitati relevante. Drepturi speciale sau exclusive sunt drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.

Procedurile de atribuire reglementate de proiectul de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor sectoriale a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:

  • 1.828.762 lei, pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii;
  • 22.908.118 lei, pentru contractele sectoriale de lucrari;
  • 4.417.300 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevazute lege (de exemplu: servicii de sanatate, de invatamant, sociale, servicii de indemnizatii, de asigurari sociale etc).

Autoritatile contractante vor avea dreptul sa achizitioneze direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 66.259,5 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 265.038 lei.

Aceste praguri valorice au fost stabilite in acord cu Directivele europene in materie. Prin normele de aplicare a proiectului de lege va fi reglementata procedura simplificata pentru atribuirea contractelor a caror valoare este mai mica decat pragurile reglementate exclusiv pentru autoritatile contractante. Restul entitatilor contractante, respectiv intreprinderi publice sau companii private care beneficiaza de un drept special sau exclusiv, vor dispune de libertate in alegerea acestor proceduri.

Noul act normativ va reglementa posibilitatea ca entitatea contractanta sa atribuie contractul sectorial ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, identificarea acestuia realizandu-se pe baza unuia dintre criteriile de atribuire „pretul cel mai scazut”, „costul cel mai scazut” sau „cel mai bun raport calitate-pret”, astfel incat entitatile contractante sunt incurajate sa ia in considerare si alti factori, nu exclusiv pretul.

Criteriul “pretul cel mai scazut” nu va fi utilizat in cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale si care prezinta un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul “cel mai bun raport calitate-pret”.

In ceea ce priveste incheierea contractelor in baza unui acord-cadru, proiectul de lege include reglementari flexibile. Durata acordului-cadru va fi de maximum 8 ani, pe parcursul acestei durate contractele subsecvente urmand a fi atribuite in temeiul unor norme si criterii obiective, stabilite prin documentatia de atribuire, ce pot include reluarea procedurii concurentiale intre acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru astfel cum a fost incheiat.

Proiectul de lege reglementeaza o noua procedura de atribuire, respectiv parteneriatul pentru inovare, utilizata de entitatea contractanta atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare. In acest caz, se va utiliza in mod exclusiv criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret.
In scopul simplificarii procedurilor, va fi reglementata posibilitatea ca, in vederea participarii la o procedura de atribuire, ofertantii sa depuna initial un document unic european in format electronic (DUAE), urmand ca numai ofertantului clasat pe primul loc sa ii fie solicitate documentele care atesta indeplinirea cerintelor cuprinse in DUAE.

De asemenea, entitatile contractante vor avea posibilitatea sa se consulte in mod transparent cu piata, in vederea obtinerii unui raspuns cu privire la evolutiile cu caracter tehnic si financiar din domeniul achizitiei sectoriale pentru care se intentioneaza aplicarea unei proceduri publice competitive si transparente.

In ceea ce priveste criteriile de calificare si selectie, acestea sunt reglementate exclusiv pentru autoritatile contractante, restul entitatilor contractante (altele decat autoritatile contractante) pot stabili la nivel intern norme si criterii obiective pentru selectarea ofertantilor/candidatilor.

Proiectul de lege reglementeaza posibilitatea si conditiile in care subcontractantii propusi pot fi inlocuiti, conditiile in care un contract sectorial poate fi modificat pe durata executarii acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, precum si cazurile care conduc la denuntarea unilaterala a unui contract sectorial de catre entitatile contractante. De asemenea, este prevazut mecanismul de plati directe catre subcontractanti, care va fi detaliat in legislatia secundara.

Sursa: Guvernul Romaniei