Statut

CAPITOLUL I
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei

 

 

Art. 1. - Denumirea Asociaţiei este ELI-NP Cluster Inovativ “,conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 129596 din 08.11.2013 eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea cont bancar şi cod fiscal, ştampilă şi însemne proprii.

Art. 2. (1) Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent şi nu face discriminări pe criterii etnice şi/sau confesionale.

(2) Principiile de funcţionare ale Asociaţiei sunt:

a) libertatea de gândire şi expresie – Asociaţia va promova valorile discuţiei libere, conform standardelor academice;

b) respectarea eticii profesionale;

c) non-partizanatul politic – Asociaţia nu va favoriza în activităţile sale nici o doctrină, partid sau formaţiune politică;

d) transparenţa asupra activităţii Asociaţiei.

Art. 3. (1)Asociaţia are personalitate juridică fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural, functional şi economic.

(2) Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării obiectivelor sale.

(3) Asociaţia îşi poate constitui filiale sau sucursale în ţară sau în străinătate, cu patrimoniu propriu, pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 4. Sediul Asociatiei este în Str. Atomiştilor nr. 409, clădirea Biblioteca Naţională de Fizică, biroul nr. 1, Oraş Măgurele, judeţ Ilfov. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art. 5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen determinat, respectiv până la data de 31 decembrie 2019.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele asociaţiei

 

Art. 6. Scopul asociaţiei estedezvoltarea unui cluster care să favorizeze informarea şi transferul tehnologic pentru cresterea performantelor IMM-urilor prin colaborarea cu entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) si mediul universitar. Asociaţia desfasoară, în interesul comun al membrilor clusterului, atât activitati generale de natură economică, cât şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, urmărindu-se cu precădere punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a asociaţiei pentru realizarea obiectivelor propuse.

Art. 7. (1) Obiectivul general al asociaţiei îl reprezintă atragerea de IMM-uri, entitati de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi universităţii în vederea crearii unor lanturi de valori folosind cu prioritate oportunitatile generate de Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics – ELI – NP.

(2) Obiectivele specifice ale asociaţiei sunt urmatoarele:

a) Dezvoltarea şi consolidarea asociaţiei Măgurele High Tech Cluster prin asigurarea finantării din surse europene, guvernamentale, internationale şi private pentru activităţile planificate care vor conduce la cresterea eficientă şi durabilă a entităţilor membre.

b) Asigurarea managementului strategic şi curent al asociaţieipentru derularea activităţilor suport destinate asociaţiei Măgurele High Tech Cluster, dar şi altor entitati din asociaţie.

c) Contribuie la simplificarea proceselor de transfer tehnologic, precum si la consolidarea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea durabilă a mediuliu de afaceri.

Art. 8. Asociaţia va colabora cu autorităţile publice din România, cu alte instituţii ale statului din România sau de profil din Uniunea Europeană şi cu asociatii de tip „cluster” din ţară şi din străinătate pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor sale.

 

 

CAPITOLUL III
Patrimoniul Asociaţiei

Art. 9. - (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii.

(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 2.200 lei, constituit din contribuţia în numerar în valoare de 100 lei a fiecarui asociat.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 10 – (1) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

c) donaţii, sponsorizări sau legate;

d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

f) cota parte din veniturile obţinute de către asociaţi ca urmare a unor actiuni comune;

e) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Asociaţii au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală la bugetul Asociaţiei până la data de 01 martie a fiecărui an. Pentru primul an de activitate, valoarea cotizaţiei va fi achitată de membrii Asociaţiei în termen de 30 zile de la data înfinţării acesteia. Cotizaţiile achitate pe un an în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru.

Art. 11. – (1)Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice non profit, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu obiectivele asociaţiei, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică în folosul asociaţilor.

(2)Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV
Membrii Asociaţiei

Art. 12. (1) Asociaţia este o persoană juridică, constituită prin voinţa membrilor fondatori. Asociaţia poate avea următoarele categorii de membri:

a) membri-fondatori – cei care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului iniţial;

b) membri-asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei;

c) membri de onoare – persoanele fizice şi persoanele juridice care au adus şi aduc servicii deosebite Asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;

d) membri susţinători – cei care aderă la scopul Asociaţiei sau sprijină material şi moral realizarea acestuia.

(2) Calitatea de membru-asociat şi de onoare – se acordă de Adunarea Generală, iar cea de membru susţinător de Consiliul Director.

Art. 13. – Drepturile şi obligaţiile membrilor fondatori şi asociaţi:

            (1) Drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe;

b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;

c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei;

d) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru înbunătăţirea activităţii Asociaţiei.

           (2) Obligaţii:

a)                  să cunoască şi să respecte statutul, actul constitutiv, regulamentele şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

 

b)                 să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţie;

c) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la data de 01 martie a fiecărui an. Cotizaţia anuală este de 100 lei pentru fiecare membru.

d) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;

e) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei;

f) să nu desfaşoare activităţi contrare intereselor Asociaţiei;

g) să comunice Asociaţiei noul sediu/domiciliu, în caz de schimbare, în termen de 10 zile de la modificarea acestuia;

Art. 14. -(1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a)      prin retragere, în baza unei cereri de retragere;

b)      prin excludere în urmatoarele situaţii:

- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociaţiei;

- în caz de neplată a cotizaţiei până la 30 iunie a fiecărui an;

- au comis fapte încadrate de lege ca infracţiuni care au legătură cu obiectivele Asociaţiei;

- aduc daune materiale şi/sau morale Asociaţiei.

(2) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun,în special în ceea ce priveşte investiţiile şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.

Art. 15. Membrii-asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

Art. 16. -(1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri.

(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.

(3) Fiecare nou asociat va contribui la patrimoniul Asociaţiei cu suma de 100 lei.

(4) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi ale actului constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale.
 

CAPITOLUL V
Organele Asociaţiei

 

Organele Asociaţiei sunt:

A)    Adunarea Generala

B)    Consiliul Director

C)    Cenzor

 

A)    Adunarea Generală a Asociaţiei

Art. 17. -(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi membrii fondatori şi asociaţi sau reprezentanţii acestora desemnaţi cu respectarea prevederilor legale.

(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

(4) La Adunarea Generală participă:

-membrii fondatori

- membrii asociaţi

- membrii de onoare – în calitate de invitaţi, fără drept de vot

- membrii susţinători – în calitate de invitaţi, fără drept de vot

- alţi invitaţi, fără drept de vot, aprobaţi de Consiliul Director

Art. 18. – Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 19. -(1) Adunarea Generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut.

(2) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de consiliul director;

c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

e) alegerea şi revocarea cenzorului;

f) înfiinţarea de filiale/sucursale;

g) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor.

h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

i) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

j) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

k) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

l) aprobarea cotizaţiei anuale;

m) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

Art. 20. - Reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Art. 21. -(1) Adunarea generală a Asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului. Adunarea generală se convoacă de către preşedintele Asociaţiei sau de cel putin o treime din numarul de asociaţi.

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.

(3) Convocarea va fi trimisă reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta sau de Adunarea Generală dintre participanţi.

(5) Adunarea Generală a Asociaţiei va alege un secretar care să participe la şedinţă şi care va redacta procesul-verbal al şedinţei.

(6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.

(7) Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

Art.22. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă  hotărârii adunarii generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendeţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art.23. Asociatul care încalca dispozitiile art. 22 este răspunzător pentru daunele cauzate asociatiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 24. -(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociaţiei.

(2) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a) – m) se iau în prezenţa a doua treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea simplă a voturilor asociaţilor prezenţi.

(3) Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membrii prezenţi, hotărârile fiind luate cu majoritatea simplă a voturilor asociaţilor prezenţi.

Art. 25. -În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări Generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al asociatului, împuternicit în acest scop.

 

B)    Consiliul Director

 

Art. 26. -(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi este format din 3 persoane din care un preşedinte şi 2 membri, alesi prin vot deschis de Adunarea Generală, pe o perioadă de 3 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei. Oricare din persoanele componente ale consiliului poate fi realeasă la următoarele alegeri, fără limitarea numărului de mandate succesive. Numărul total de membrii din cadrul consiliului director, inclusiv Preşedintele, trebuie să fie întotdeauna impar.

(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director.

(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) În caz de vacanţă sau absenţă îndelungată a unui membru al consiliului director, alegerea înlocuitorului său se va face prin hotărârea consiliului director în termen de 30 de zile de la data evenimentului care a generat înocuirea. Se consideră vacanţă decesul sau demisia oricăruia din membrii consiliului director. Prin absenţă îndelungată se înţelege absenţa nejustificată a oricăruia din membrii consiliului director la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului.

Art. 27. -(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:

a)      prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;

b)      propune şi aprobă înfiinţarea unui aparat de specialitate pentru realizarea obiectivelor asociatiei, finanţat din resursele acesteia, precum şi cuantumul salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul aparatului de specialitate; propune organigrama;

c)      angajează, dacă este cazul, directorul executiv al Asociaţiei, care va avea sarcina de angajare a membrilor aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal ( organigrama, stat de functiuni, grila de salarizare) aprobate de adunarea generală a Asociaţiei în limita bugetului aprobat de aceasta;

d)     propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare Adunării Generale;

e)      în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

f)       aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

g)      decide asupra oportunităţii acţionării în justiţie a partenerilor contractuali care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor contractuale pe care Asociaţia le-a angajat, în cazul în care nu se găsesc soluţii de rezolvare pe cale amiabilă;

h)      îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 28. -(1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

(3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

(4) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita anumite atributii clar determinate.

(5) Dispoziţiile art. 22 şi 23 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director.

Art. 29. – Preşedintele

(1) Fiecare membru al asociaţiei poate candida pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte, cu excepţia cazului în care membrul asociaţiei este în întarziere cu plata cotizaţiilor, tarifelor sau penalităţilor datorate asociaţiei.

(2) Preşedintele raspunde în fata adunării generale şi a consiliului director de conducerea activitatii curente a asociaţiei şi trebuie să lucreze în beneficiul membrilor asociaţiei.

(3) Preşedintele asociaţiei este ales de catre membrii acesteia în Adunarea Generală, cu majoritate de voturi.

(4) În caz de egalitate de voturi în adoptarea unei decizii de catre Consiliul director, preşedintele va avea votul decisiv.

(5) În exercitarea prerogativelor sale Preşedintele are urmatoarele atribuţii:

a) controlează efectuarea de operaţiuni în contul bancar al asociaţiei, cu respectarea normelor legale în domeniu;

b) încheie contractele necesare pentru desfasurarea activităţii asociaţiei;

c) emite dispozitii pentru personalul, salariaţii şi persoanele cu funcţii de administraţie ale asociaţiei;

d) reprezinta asociaţia în relatiile cu terţi;

e) angajează şi concediază personalul de execuţie;

f) prezidează şedintele Adunarii Generale.

Art. 30. -(1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.

(2) Aparatul tehnic poate fi condus de un Director Executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei.

(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:

a) un secretar;

b) un contabil/economist;

c) un consilier juridic;

d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării activităţii, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut.

(4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.

 

C)    Controlul financiar al Asociaţiei

 

Art. 31. -(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

(3) În realizarea atribuţiei sale, cenzorul/comisia de cenzori:

a)      verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b)      întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)      poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d)     îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

(4) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare care trebuie supus aprobării Adunării Generale.

 

CAPITOLUL VI
Dizolvarea şi lichidarea

 

 

Art. 32. – Asociaţia se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

 

 

Art. 33.Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 34. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 35. -(1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.

(2) Bunurile şi sumele Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.26/2000

Art. 36. -(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

   Art. 37. -(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.

(2) Prezentul statut se completează cu prevederile legislaţiei în materie.

(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

(4) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.